Oberoende Elhandlare

Oberoende Elhandlare är en branschförening för aktiva elhandelsföretag som värnar den fria elmarknaden med aktiv konkurrens.

Oberoende Elhandlare är en branschförening för aktiva elhandelsföretag som är fristående från elmarknadens dominerande oligopolföretag. Verksamheten syftar till att värna om den fria elmarknaden och skapa bättre förutsättningar för konkurrens, såväl på nationell som på nordisk nivå. Branschföreningen Oberoende Elhandlare tog sin nuvarande organisatoriska form år 2001.

Oberoende Elhandlares arbetsmetod är dels att, via opinionsbildning och politisk påverkan, synliggöra brister i regelverk och myndighetstillsyn samt presentera nya lösningar på elmarknadens problem. Föreningen deltar även aktivt i hearingar, utredningar, referensgrupper, marknadsråd m.m. som drivs i regi av EU, CEER, NordREG, Energimarknadsinspektionen, Näringsdepartementet, Svenska Kraftnät m.fl. aktörer.

Oberoende Elhandlare är även en av initiativtagarna till bildandet av EER, European Energy Retailers. Ett nätverk av elhandelsföreningar i Tyskland, Italien och Spanien som bildats 2017.

Oberoende Elhandlare ska vara en positiv kraft i en marknad som ständigt behöver utvecklas för att stärka kundens ställning och skapa en ännu mer konkurrensutsatt elmarknad. Oberoende Elhandlare har resursstarka meningsmotståndare men ännu starkare argument. En lika naturlig som viktig strategi är därför att agera i samverkan med andra företagsorganisationer och olika intressegrupperingar, exempelvis inom konsument- och miljörörelser.

Det här strategidokumentet sammanfattar Oberoende Elhandlares syn på den svenska och den nordiska elmarknaden och anger ett antal konkreta förslag till åtgärder i Sverige, i Norden och även på EU-nivå. Dokumentet revideras årligen och utgör utgångspunkten för Oberoende Elhandlares prioriteringar. På www.oberoendeelhandlare.se finns aktuella remissvar, pressmeddelanden och information om våra medlemmar.

Stockholm maj 2019

Eva Lendic Edlund, ordförande (eva.edlundlendic@oberoendeelhandlare.se)