Elmarknadsreformen

Genomför den för elkunderna så viktiga elmarknadsreformen med kunderna i centrum på elmarknaden.

Branschorganisationen Oberoende Elhandlare vill göra några klargöranden kring varför det är viktigt att elmarknadsreformen med den kundcentriska modellen genomförs enligt beslut så snart som möjligt.

Sverige avskaffade år 1996 som tredje land i världen elmarknadsmonopolet och skapade en marknad med konkurrens för produktion och handel med el. Elnäten är med nödvändighet monopol och för dem gäller en reglering med krav på ökad effektivitet som tillsynsmyndigheten (Energimarknadsinspektionen) svarar för. Elnätsföretagen får inte köpa eller sälja någon el utöver den el som krävs för att täcka nätbolagets överföringsförluster. Det innebär att det inte är nätbolagen som svarar för de dyra anvisningsavtalen utan det är elhandelsbolagen. Ett handslag mellan politiker och nätbolagen skulle därför inte kunna lösa problemet med anvisningsavtalen och att det dessutom kunna ersätta elmarknadsreformen är ett uttryck för okunskap. En fungerande konkurrens på elmarknaden kräver ett väldefinierat och transparent regelverk med en aktiv tillsyn.

Syftet med omregleringen av elmarknaden var att ge elkunderna möjligheter att få bättre elavtal genom att kunna välja mellan konkurrerande elleverantörer. Tanken har sedan dess utvecklats så att marknaden ska bli en gemensam nordisk slutkundsmarknad och på sikt även till en europeisk elmarknad. I Sverige implementerar vi n u ett stort energipolitiskt regelverk från EU.

Den föreslagna modellen ligger i linje med intentionerna med en gemensam nordisk slutkundsmarknad och den energimarknadsreform som är beslutad inom EU och nu implementeras i Sverige.

Det faktum att införandet av elmarknadsreformen har dragit ut på tiden har använts som ett argument för att skrota reformen. Några andra sakliga argument föreligger inte. Att reformen har tagit tid beror på behovet av effektiva och säkra rutiner för datahantering och informationsutbyte i samband med leverantörsbyten och fakturering. Detta görs i Sverige i likhet vad som sker i andra länder genom att Sverige utvecklar en elmarknadshubb, som är byggd för införandet av den kundcentriska modellen.

Fördelarna med den kundcentriska modellen är uppenbara:

Det blir enklare för kunden när elhandelsföretaget blir den primära kontakten och kunden får bättre överblick. Det kommer också tvinga fram större tydlighet och enkelhet för kunderna och ansvarstagande från elhandelsbolagen.

Kunden gör ett aktivt val av elhandlare och elavtal.
Elhandlare kan och har incitament att optimera kundens nätavtal (säkring och effekttariff).

Lättare att styra utrustning för Smarta hem om all data kommer från en part.

Alla elhandlare konkurrerar om kunderna på lika villkor. En faktura för nät och el om kunden vill ha det.

Kund- och avtalsprocesser effektiviseras när information kan hämtas direkt från Elmarknadshubben, vilket gör det bättre för kunden.

Möjliggör och påskyndar utvecklingen av nya energitjänster. Bra för kunden. Tillgång till rätta världen i realtid

Enklare hantering för nätbolagen i och med att fakturering och kundservice försvinner vilket gör att nätbolagen kan fokusera på drift och utveckling av elnäten.

Att införa en elmarknadshubb utan att samtidigt införa den kundcentriska modellen ger inga kundfördelar utan bara merkostnader för kunderna.

Konkurrens tvingar fram tydlighet, miljöinnovation och digitalisering

Införandet av den kundcentriska modellen tillsammans med digitaliseringen av elmarknaden kommer per automatik att tvinga marknadens spelare att förenkla och tydliggöra sin kommunikation med kunderna eftersom elhandlarna utsätts för hårdare konkurrens. Kunden kommer att kunna fokusera på valet av elhandlare som arbetar för flexibla och miljömässigt attraktiva lösningar istället för att behöva hantera flera fakturor med olika priser och skatter.

Modellen innebär bland annat att elkunderna måste göra aktiva val av elleverantörer, vilket medför att dagens anvisningsmodell ersätts. Fler kunder får på så sätt möjlighet att bli aktiva på marknaden. Dessutom kommer denna modell påskynda digitaliseringen av elmarknaden och medföra att inträdesbarriärerna för nya aktörer minskar. Den gör också att elmarknaden utifrån kundernas perspektiv kommer fungera liknande som andra tjänsteleverantörer av telefoni och bredband och järnvägsresor.

Sammantaget innebär den kundcentriska modellen att vi får en kunddriven utveckling på en än mer konkurrensutsatt marknad. Reformen är i linje med vad som beslutats inom EU och i linje med beslutet att verka för en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Hubben är en förutsättning för den elhandlarcentriska modellen och inte ett mål i sig. Det vore inte rimligt att elanvändarna skulle få betala för en hubb utan att samtidigt få de fördelar som den kundcentriska modell innebär för dem.

Om man är emot en konkurrensmarknad med kunden i centrum måste man åtminstone ha ett realistiskt alternativ till marknadslösning med en elmarknadshubb som också är i linje med EU:s regelverk.

Eva Edlund Lendic ,Ordförande                              Claes Nilsson, Vice ordförande

Bo Lindörn, Kanslichef