Remissvar

 

Här finns samtliga remissvar som vi lämnat in i datumordning:

Remissvar på SvK:s förslag 15 minuters avräkning. nov 2021

Remissvar på Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion samt på Tillförlitlighetsnorm för Sverige. nov 2021

Synpunkter-på-Promemorian-Ursprungsgarantier-Genomförande-av-det-omarbetade-förnybartdirektivet.oktober-2021

Remissvar oberoende aggregatorer

Remissvar på Ei:s förslag till ändringar Ei.s föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighetatt lämna uppgifter till Elpriskollen. okt 2020

Remissvar på Ei:s promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer. sept 2020

Synpunkter på ändringsföreskrift om ursprungsgarantier före. aug 2020

Remissvar på Eis rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet. juni 2020

Remissvar på Eis kravställningsdokument Elpriskollen100 000 kWh. maj 2020

Synpunkter till SvK om utformningen av avgiftsmodellen för elmarknadshubben. mars 2020

Remissvar till Ei om införandet av timpris-avtal i elpriskollen. Jan 2020

Synpunkter på utredning om vissa genomförande frågor i det omarbetade förnybartdirektivet. okt 2019

Remissvar på SvKs föslag till sekventiell driftsättning av elmarknadshubben. sept 2019

Remissvarpå promemorian om övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsreglering. maj 2019

Remissvar på departementspromemorian Tydligare regler vid konsumentavtal. april 2019

Remissvar på Energimyndighetens rapport om elcertifikatsystemet. april 2019

Remissvar Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el maj 2018

Remissvar om information när ett tidsbundet avtal går ut  maj 2018

Remissvar Ei:s rapport Funktionskrav på elmätare feb 2018

Yttrande över Energimyndighetens förslag till Sverieges integrerade nationella energi-och klimatplan feb 2018

Remissvar Elmarknadslag jan 2018

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen  jan 2018

Synpunkter på Konsumentverkets förslag till ändringar i riktlinjer för prisjämförelser nov 2017

Remissvar Ei:s rapport Ny modell för elmarknaden okt 2017

Remissvar på Energimyndighetens föreskrifter om ursprungsmärkning för el. juni 2017

Remissvar på CEER Consultation on Flexibility Use at Distribution Level. maj 2017

Remissvar på Ei:s rapport om  ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet. april 2017

Remissvar på kommissionärsriktlinjer och nätföreskrifter. april 2017

Synpunkter på förslaget till reviderad ellag. april2017

Yttrande över Energikommissionens slutbetänkande. april 2017

Samråd om nytt förnybartdirektiv  och nya bestämmelser på elområdet. feb 2017

Svar på CEERs enkät om verktyg för prisjämförelser. jan 2017

Remissvar på promemorian Elcertifikatsystemet. jan 2017

Remissvar på Ursprungsgarantier för el. dec 2016

Komplettering och förtydligande av remissvaret Kontrollstation 2017 för elcertifikat delredovisning 2. dec 2016

Remissvar på Kontrollstation 2017 för elcertifikat – delredovisning 2. nov 2016

Remissvar på Kontrollstation 2017 för elcertifikat sept 2016

Remissvar på Eis rapport Slopad schablonavräkning för timmätta kunder? maj 2016

Remissvar på Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt. maj 2016

Synpunkter på Eis förslag till åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet. april 2016

Remissvar på promemorian Anvisade elavtal. april 2016

Yttrande över ”Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet. mars 2016

Remissvar på utkast till förordning om effektreserv. mars 2016

Svar på EUs enkät om förnybart direktivet mars 2016

Remissvar på Energiskatt på el. jan 2016

Remissvar på SvK:s nätutvecklingsplan. nov 2015

Synpunkter på utskick 4 i översynen av ellagen. nov 2015

Synpunkter på förslag till ändringar i rapporteringen till elpriskollen. okt 2015

Svar på EU:s public consultation on new energy market design. okt 2015

Remissvar Ei:s rapport Tröskeleffekter och förnybar energi- förslag till permanent lösning. okt 2015

Remissvar Ei:s rapport Funktionskrav på framtidens elmärare. sept 2015

Remissvar förslag till finansiering av REMIT. juni 2015

Remissvar vissa punktskattefrågor. maj2015

Synpunkter med anledning av översynen av ellagen. mars 2015

Remissvar på slutbetänkandet från samordningsrådet för smarta elnät. mars 2015

Synpunkter på effektreserven och risk för framtida effektbrist mars 2015

Remissvar höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet mars 2015

Synpunkter på vad som menas med kvalitet i nätverksamhet mars 2015

Synpunkter med anledning av översynen av ellagen jan 2015

Remissvar över Ei:s rapport Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden. okt 14

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura. okt 14

Yttrande över Ei:s föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet.         sept 14

Yttrande över Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. aug 14

Remissvar nordisk balansavräkning. juni 14

Yttrande över Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ändring i reglerna om mätning, beräkning och rapportering av överförd el juni. 14

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Bättre och tydligare regler av elnätsföretagens intäktsramar-Förslag till ändringar i förordningen om fastställande av intäktsram inför tillsynsperioden 2016-2019. maj 14

Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015” maj 14

Enkätsvar till EU-kommissionens Energidirektorat med anledning av arbetet med utvecklingen av regler m.m. för en slutkundsmarknad för el. april 14

Enkätsvar i samband med Ei:s utredning om en framtida modell för informationsutbyte på elmarknaden. mars 2014

Synpunkter pa EIs utkast till Utvärdering av effekterna av elområdesindelningen. feb 14

Synpunkter på Ei:s utkast till två rapporter om kvalitet och smarta nät inom förhandsregleringen. jan 2014

Remissvar SvK rapport om effektreserven dec 13

Yttrande över regeringens promemoria om tröskeleffekter dec 13

Remissvar på Ei:s förslag till föreskrifter och allm. råd om elpriser nov 13

Synpunkter på Energimyndighetens underlag kontrollstation 2015 elcertifikat nov 13

Remissvar Eis Rapport Enklare för kunden sept 13

Remissvar Beskattning av mikroproducerad el sept 13

Synpunkter på implementering energieffektiviseringdirektivet sept 13

Remissvar Eis Rapport författningsförslag inför andra tillsynsperioden aug 13    

Synpunkter på Ei:s utkast till delrapport om elområden (juni 13) Synpunkter på implementeringen av artikel 7 i Energieffektiviseringsdirektivet (maj 13) Synpunkter på Gaias rapport maj 2013 Remissvar Ei:s rapport om elnätsrariffer till Näringsdepartementet (april13) Remissvar Hagmans rapport om åtgärder för att minska prisområdesproblematiken i Sydsverige (mars 13) Remissvar marknad för mätning och rapportering av el (feb 13) Remissvar marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter (nov 12) Remissvar särredovisning elcertifikat (okt 12) Remissvar long term hedging ACER (okt 12) Remissvar ändring av ellagen avseende definition av elavbrott (sept 12) Remissvar systemt med anvisningsleverantör (sept 12) Remissvar på EIs rapport om elområden (sept 12) Synpunkter på EU-kommissionens meddelande om förnybar energi (aug 12) Remissvar EIs förslag till föreskrifter för mätning (aug 12) Synpunkter på EI:s prel. rapport om elområden (april 12) Synpunkter på samarbetsmekanismer (mars 12) Day ahead market (feb 12) Remissvar timmätning (dec 11) Remissvar tredja inre marknadspak. (nov 11) Remissvar prisinfo konsumentverket (nov 11) Remissvar Demand Respons (okt 11) Remissvar NordREG (nov 11) Remissvar cross regional road maps (okt 11) Remissvar elcertifikat (nov 11) Remissvar interna nät (nov 11) Remissvar ursprungsmärkning av el (okt 11) Remissvar elpriskollen (juli 11) Remissvar ändring av mätföreskrifter (juli 11) Remissvar EIs förslag till övervakning och transparens på elmarknaden (april 11) Remissvar om Näringsdepartementets förslag till ny lag om elcertifikat (april 11) Remissvar om laddstolpar för elfordon (feb 11) Remissvar om nordisk balansavräkning (feb 11) Remissvar om nettodebitering (feb 11) Remissvar om timmätning (feb 11) Remissvar om lagrådsremiss NELGA (jan 11) Remissvar om Energimyndihetens rapporter om elcertifikat (dec 10) Remissvar EIs förslag till vissa ändringar i ellagen. (sept 10) Remissvar  om nya El-och gasmarknadsutredningen (NELGA).(sept 10) Remissvar NordREGs Implementation plan for a common Nordic retail market.(juli 10) Remissvar om Styrel:Priritering av elanvändare vid elbrist.(juni 10) Yttrande över nationell handlingsplan för energi från förnybara källor.(mars 10) Remissvar om förslag till föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om priser.(feb 10) Remissvar SvKs rapport tröskeleffekter och förnybar energi. (dec 09) Remissvar EIs rapport förnybara energikällor.(dec 09) Remissvar EIs rapport förhandsgranskning av elnätstariffer.(dec 09) Remissvar om ursprungsgarantier för förnybar el. (nov 09) Remissvar om Energimyndighetens förslag till nya kvoter i elcertifikatsystemet .(dec 09) Synpunkter på Svenska Kraftnäts åtagande till EU-kommissionen att dela upp Sverige  i prisområden.(nov 09) Remissvar om implementering av EU-direktiv om förnybara energikällor (sep 09) Remissvar om Energimyndighetens föreskrifter om elcertifikat.(juni 09) Remissvar till regeringen om Energimarknadsinspektionens förslag till lösning av effektreserven.(juni 09) Remissvar på NordRegs rapport om en gemensam nordisk slutkundsmarknad. (april 09) Remissvar om vissa ändringar i ellagen. (jan 09) Remissvar om vissa ändringar i ellagen.(dec 08) Yttrande över förslag till lagrådsremiss om balansansvaret för el. (nov 08) Elnätsutredningen Remissvar till regeringen om EUs till ett tredje inre marknadspaket för energi. (nov 07) Remissvar till Energimarknadsinspektionen om förslag till föreskrifter om att lämna uppgifter om priser och leveransvillkor. (juli 07) Remissvar till regeringen om Energimarknadsinspektionens PM Effektreserven efter den 28 feb 2008. (juli 07) Remissvar till regeringen om PM Förslag till ändringar i balansansvaret för el. (juli 07) Remissvar till regeringen över Energimarknadsinspektionens rapport Översyn av lagen om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar. (juni 07) Remissvar till Energimarknadsinspektionen om förslag till föreskrifter om mätming, beräkning och rapportering av överförd el. (maj 07) Remissvar till Statens Energimyndighet över remissrapport 2, Nätnyttomodellen. (april 07) Yttrande över Nordels förslag till harmonisering av balanser, priser och avgiftsstruktur Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till övervakningsplan och årlig rapport Yttrande över NordREGs tre ”draft reports” i feb 06 Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om angivande av elens ursprung i jan 06 Yttrande över regeringens förslag om ett utvecklat elcertifikatsystem i okt 05 Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 i juli 05 Remissvar på El- och gasmarknadsutredningen i maj 05 Remissvar till regeringen över slutbetänkandet God Elkvalitet. (mars 04) Remissvar till regeringen över slutbetänkandet God Elkvalitet. (mars 04) Remissvar på delbetänkandet  El- och naturgasmarknaderna  –  europeisk harmonisering.(feb 04) Remissvar på delbetänkandet  El- och naturgasmarknaderna  –  europeisk harmonisering.(feb 04) Remissvar till regeringen på Effektivare tillsyn över energimarknaderna. (feb 04) Remissvar till regeringen om förslag till ändringar i lagen om elcertifikat. (aug 03) Remissvar till regeringen på Skattenedsättningskommittens ”Svåra skatter”. (juli 03)