Hearing smarta nät

Att dagens elnätsreglering inte främjar utvecklingen av smarta elnät framgår av studien ”Incitament för smarta elnät” som presenterades på hearingen som Forum för smarta elnät anordnade i Stockholm den 29 augusti. OE delar i stort rapportens slutsatser och menar att det måste skapas en effektivare incitamentsstruktur för att stimulera utvecklingen av smarta nät. Vi menar att detta också är nödvändigt för att skapa bra förutsättningar för leverantörer som säljer styrsystem etc. Detta ger förutsättningar för att utveckla en hemmamarknad i Sverige för företag som kan vara framgångsrika exportföretag inom smarta elnät.

OE har i ett brev till Rådet för smarta elnät pekat på ett hinder som motverkar investeringar som kan bidra till ett effektivare utnyttjande av näten. Kunder, som år större än 63 A, och som redan har timavräkning, har problem när de vill kapa effekttoppar och fördela om last.  När de ska investera för att göra sin elförbrukning smart, så vet de inte hur länge elnätstariffen som de optimerar emot kommer att gälla. En ändrad elnätstariff kan göra deras investering olönsam över en natt. Därför borde nya elnätsregleringen innehålla en rätt för kunder att teckna tio års avtal med dagens gällande elnätstariff (kanske uppräknad med KPI). Då skapas förutsättningar för smarta elsystem hos kunderna, skriver Johan Öhnell och Bo Lindörn i brevet.