Oberoende Elhandlare skriver till regeringskansliet om vikten av ursprungsmärkning som ett styrmedel för omställning av energisystemet mot förnybar energi

Oberoende Elhandlare har skrivet till regeringskansliet om vikten av ursprungsmärkning som ett styrmedel för omställning av energisystemet mot förnybar en

Det kan väl ändå inte vara meningen att konsumentskyddet ska utformas och tillämpas så att det motverkar de energipolitiska målen och de styrmedel som används för detta ändamål.

Oberoende Elhandlare hemställer att regeringen vidtar åtgärder så att konsumentskyddet inte utformas eller tillämpas på ett sådant sätt att det motverkar de energipolitiska målen och/eller de styrmedel som används för att uppnå dessa mål.

Ursprungsmärkningen är den enda möjligheten (styrmedlet) för slutkonsumenten (elanvändaren) att påverka energiomställningen genom sitt val av ett 100 % förnybart elavtal. Detta är en viktig aktivitet i energiomställningen för att nå 1,5 graders målet.

Miljöfrågorna är i dag mer än någonsin i fokus i samhällsdebatten och energipolitiken. Det är därför viktigt att elanvändarna skall kunna göra val så att de påverkar energiförsörjningen på ett sätt så att det gynnar miljön. Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) anser att det är viktigt att ursprungsmärkning av el används som ett styrmedel för omställning av energisystemet mot förnybar energi. Genom att ange elens ursprung ges elanvändarna en möjlighet att välja en sådan elproduktion som ger goda miljöeffekter och stimulerar en omställning av energisystemet mot förnybar energi i linje med den energipolitiska överenskommelsen i Sverige.

OE anser att det regelverk för ursprungsgarantier som infört i Sverige 2010 är bra och förhindrar dubbel försäljning av produktion och ger förutsättningar för att på ett tillförlitligt sätt fastställa produktionsmixen på en viss elmarknad. Vi menar vidare att det är viktigt för att få en fungerande nordisk och europeisk elmarknad att ursprungsgarantierna utformas enligt EU:s standard (Guaranties of Origin – GoO:s).

Mot bakgrund av den energipolitiska överenskommelsen och de beslutade styrmedlen för en övergång av energisystemet mor förnybarenergi finner OE Konsumentverkets bedömningar som mycket märkliga i två fall:

  1. Det ena ärendet gäller elhandelsföretaget Mälarenergi (Dnr 2017/1359) som på sin hemsida dels marknadsför budskapet Teckna ett klimatsmart elavtal, dels påstår att Vi har 100% vattenkraft i våra elavtal. KO anser att denna marknadsföring ger en konsument intrycket att denne genom att teckna ett avtal med Mälarenergi på något sätt bidrar till en bättre miljö. KO underkänner denna argumentation och konstaterar att den är både otydlig (ej bevisad) och vilseledande och därför att betrakta som otillbörlig.
  2. Det andra ärendet gäller företaget Polarbröd AB som på sina brödförpackningar uppger att brödet är Bakat med egen vindkraft (Dnr 2017/1098). Som grund för detta påstående skriver bolaget på sin hemsida att det investerat i fyra egna vindkraftverk som producerar minst lika mycket el som bagerierna förbrukar. Företaget uppger emellertid samtidigt att det inte kan garantera att den el som förbrukas vid bakningen kommer från de egna vindkraftverken! KO anser att en konsument ändock får uppfattningen att brödet är bakat med el från vindkraft som produceras av företagets egna verk. Detta är felaktigt och marknadsföringen är därför vilseledande.