Prioriterade frågor 2018-2019

Prioriterade frågor 2018-2019

 1. Föreningens övergripande målsättningar

Oberoende Elhandlare ska skapa förutsättningar för verklig konkurrens på elmarknaden genom att verka för:

 • En elmarknad med en effektiv konkurrens baserad på en gemensam nordisk slutkundsmarknad och med en fungerande finansiell elmarknad med god likviditet på alla kontrakt som behövs för en effektiv riskhantering.
 • Konkurrensneutrala villkor för alla aktörer oberoende av om man är producent, elhandlare eller slutkund. (Mikroproduktion och elcertifikatsystem)
 • En enkelhet för kunden, när det gäller kontakter med elmarknaden. (Supplier centric)
 • Kundernas möjligheter att välja el med hänsyn till vilken klimatpåverkan deras val medför och att producera egen el.

 

 1. Prioriterade frågor 2018/2019

Inom ramen för OE:s övergripande mål och prioriterade frågor är de följande frågorna de mest angelägna under det kommande året. Vår grundläggande syn är att vi har en välfungerande slutkundsmarknad i Sverige respektive grossistmarknad i Norden. Men att det finns viktiga åtgärder skapa konkurrensneutralitet och öka antalet aktiva kunder.

 

Slutkundsmarknad

 • Införandet av elhandlarcentrisk modell – flyttprocessen som steg 1, då ersätts anvisningsavtal med aktiva kundval
 • Detaljreglering av elhandeln ska undvikas
 • Hubbfunktionalitet för nät – elhandelns funktionalitet ska ligga lokalt och vara konkurrensutsatt
 • Kreditvillkor och säkerheter mellan elhandel och elnät ska utformas utan att nya konkurrenshinder skapas och skötas av SvK enligt transparent regelverk
 • Finansiering av hubb ska ske av elnäten, som har vinsterna av hubben
 • Energiskatt hos elhandlaren
 • Full separation av elnät och elhandel – även namnseparation

 

Efterfrågeflexibilitet

 • Standardiserade timbaserade nätavgifter
 • Timvis mätning och avräkning
 • Aggregatorer – vad är fördelarna med aggregatorer och behövs de på den nordiska elmarknaden?

 

Grossistmarknad

 • Konkurrensneutrala avgifter på Ei, SvK och Nord Pool Spot
 • Energy only, nordisk elmarknad med systempris är utmärkt marknadsdesign– ingen kapacitetsmarknad behövs
 • MiFiD 2 konkurrenssnedvridande regler
 • Bristande likviditet på den finansiella elmarknaden

 

Oberoende Elhandlare strategidokument och prioriterade frågor 2018-2019