Prioriterade frågor 2019-2020

Prioriterade frågor 2019-2020

  1. Föreningens övergripande målsättningar

Oberoende Elhandlare ska skapa förutsättningar för verklig konkurrens på elmarknaden genom att verka för:

 • En elmarknad med en effektiv konkurrens baserad på en gemensam nordisk slutkundsmarknad och med en fungerande finansiell elmarknad med god likviditet på alla kontrakt som behövs för en effektiv riskhantering. 
 • Konkurrensneutrala villkor för alla aktörer oberoende av om man är producent, elhandlare eller slutkund. 
 • En enkelhet för kunden, när det gäller kontakter med elmarknaden. Inför snarast en kundcentrisk modell. 

Kundernas möjligheter att välja el med hänsyn till vilken klimatpåverkan deras val medför och att producera egen e

.2. Prioriterade frågor 2019/2020

Inom ramen för OE:s övergripande mål och prioriterade frågor är de följande frågorna de mest angelägna under det kommande året. Vår grundläggande syn är att vi har en välfungerande slutkundsmarknad i Sverige respektive grossistmarknad i Norden. Men att det finns viktiga åtgärder skapa konkurrensneutralitet och öka antalet aktiva kunder.

Slutkundsmarknad

 • Införandet av kundcentrisk modell – den ska införas i ett steg med alla moment som ger kundnytta och konkurrensen kommer att stärkas.
 • Med hänsyn till att det dröjer tills elmarknadshubben är på plats förslår vi dock att flyttprocessen genomförs tidigare som steg 1. Då ersätts anvisningsavtal med aktiva kundval och konkurrensen kommer att stärkas.
 • Detaljreglering av elhandeln ska undvikas.
 • Hubbfunktionalitet för nät – elhandelns funktionalitet ska ligga lokalt och vara konkurrensutsatt.
 • Kreditvillkor och säkerheter mellan elhandel och elnät ska utformas utan att nya konkurrenshinder skapas och skötas av SvK enligt transparent regelverk. Energiskatten bör ligga hos elhandlaren.
 • Finansiering av hubb ska ske av elnäten, som har vinsterna av hubben. Hubben ska förse elhandlarena med adekvat avbrottsstatistik.
 • Full separation av elnät och elhandel – även namnseparation

Efterfrågeflexibilitet

 • Standardiserade timbaserade nätavgifter
 •  Energiskatten behöver vara rörlig (procentuell) så att den så att den förstärker prissignalerna och stimulerar slutkunderna till ökad flexibilite
 • Timvis mätning och avräkning.
 • Aggregatorer – det måste finnas en klar ansvarsfördelning mellan aggregator och balansansvarig. En balansansvarig elhandlare kan även vara aggregator. Det är en lösning som fungerar väl på den nordiska elmarknaden.

Grossistmarknad

 •   Konkurrensneutrala avgifter på Ei, SvK och Nord Pool Spot
 • Energy only, nordisk elmarknad med systempris är utmärkt marknadsdesign– ingen kapacitetsmarknad behövs
 • MiFiD 2 konkurrenssnedvridande regler
 • Bristande likviditet på den finansiella elmarknaden

 

 

 Straregidokument och prioriterade frågor 2019-2020