Prioriterade frågor

Prioriterade frågor – övergripande

Det här dokumentet sammanfattar Oberoende Elhandlares syn på den svenska och den nordiska elmarknaden och anger ett antal konkreta förslag till åtgärder i Sverige, i Norden och även på EU-nivå. Dokumentet revideras årligen och utgör utgångspunkten för Oberoende Elhandlares prioriteringar. De prioriterade frågorna har beslutats i styrelsen i juni 2013

Oberoende Elhandlare ska skapa förutsättningar för verklig konkurrens på elmarknaden genom att verka för:

  • En elmarknad med en effektiv konkurrens baserad på en gemensam nordisk slutkundsmarknad och med en fungerande finansiell elmarknad med god likviditet på alla kontrakt som behövs för en effektiv riskhantering
  • Konkurrensneutrala villkor för alla aktörer oberoende av om man är producent, elhandlare eller slutkund. (Mikroproduktion och elcertifikatsystem)
  • En enkelhet för kunden, när det gäller kontakter med elmarknaden. (Supplier centric)
  • Kundernas möjligheter att välja el med hänsyn till vilken klimatpåverkan deras val medför och att producera egen el.